Polityka Prywatności

Travel Consulting Sp. z o.o. ceniąc sobie prywatność użytkowników własnej domeny internetowej www.trco.pl (określanej dalej jako „Serwis”), dokłada wszelkich starań, aby ich dane osobowe były gromadzone i przechowywane w możliwie najbezpieczniejszy sposób. 

I. Przetwarzanie danych osobowych 

1.  Administratorem danych osobowych oraz jednostką przetwarzającym owe dane jest Travel Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zwycięzców 42 u.9, 09 – 938 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy Warszawa –  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000241023, określana dalej jako „Administrator”. 

2. Dane osobowe użytkowników Serwisu (określanych dalej jako „Użytkownicy” lub „Użytkownik”) przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (określanym dalej jako „Rozporządzenie”), stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, jak również za prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Administratora. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni obecnie Izabella Puchajda adres kontaktowy: izabella.puchajda@trco.pl). Powołany przez Administratora, Inspektor Ochrony Danych został zarejestrowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. – musi być ten zapis? 

4.  Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora jest dobrowolna, świadoma i wyraźna zgoda Użytkowników lub wynikające z przepisów prawa upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych z Użytkownikiem lub do podjęcia, na żądanie Użytkownika, działań mających doprowadzić do zawarcia takowej umowy. Żądaniem Użytkownika podjęcia przez Administratora działań mających doprowadzić do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych jest w szczególności dokonanie przez Użytkownika rezerwacji imprezy turystycznej poprzez Serwis, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zawierającego dane osobowe Użytkownika lub inną pisemną formę kontaktu z Travel Consulting Sp. z o.o., np. mailową. 

5.  Skorzystanie z usług oferowanych w Serwisie wymaga określenia osób, dla których usługi te mają być świadczone. Dlatego też, podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym w celu skorzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności dokonania rezerwacji imprezy turystycznej (zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych). Konsekwencją niepodania wymaganych przez Administratora danych osobowych jest brak możliwości skorzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie co skutkuje brakiem możliwości dokonania rezerwacji imprezy turystycznej (zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych). 

6.  Dane osobowe podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane przez Administratora w celu:

·    wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz przedsięwzięcia czynności mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy z Użytkownikiem,

·        marketingu usług własnych Administratora, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę,

·    kontaktu z Użytkownikiem, w tym także po wykonaniu umowy o świadczenie usług turystycznych, w szczególności w ramach postępowania reklamacyjnego.

7. Użytkownicy zachowują anonimowość do momentu podania swoich danych osobowych w procesie rezerwacji imprezy turystycznej w Serwisie.

8. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione przez Administratora podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania tych usług. W/w podmioty są zobowiązane do zachowania poufności w zakresie przekazanych im danych osobowych Użytkowników na podstawie umowy z Administratorem lub przepisów prawa. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione przez Administratora organom państwowym, na podstawie i w granicach określonych w przepisach prawa. 

9. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 lat w celach związanych z realizacją umowy lub do odwołania zgody w celach związanych z marketingiem własnych produktów i usług. 

II. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

1.  Każdy Użytkownik ma prawo do: 

a.      żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii własnych danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia ta będzie przekazana przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że Użytkownik wyraźnie zażąda przekazania jej w odmienny sposób; 

b.      żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania własnych danych osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz uzupełnienia jeżeli okażą się niekompletne, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie pozostaje w sprzeczności z celem przetwarzania danych osobowych; 

c.      żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w art. 17 Rozporządzenia; 

d.      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w art. 18 Rozporządzenia; 

e.      przenoszenia własnych danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w art. 20 Rozporządzenia; 

f.       cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie żądania na adres izabella.puchajda@trco.pl

g.      wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Osobowych. 

h.     Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na innej podstawie niż: zgoda Użytkownika, konieczność wykonania umowy z Użytkownikiem lub działań poprzedzających jej zawarcie, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub konieczność ochrona interesów Użytkownika albo innej osoby fizycznej, Użytkownik może, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych Użytkownika, który zgłosił ku temu sprzeciw, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania w/w danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania jego danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika. Niezależnie od powyższego, jeżeli celem przetwarzania danych osobowych jest marketing bezpośredni usług własnych Administratora, Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu. 

III. Cookies

1. Cookie (tzw. ciasteczko) to plik tekstowy, który zapisywany jest na urządzeniu Użytkownika, na którym wyświetlana jest strona internetowa Administratora za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookie nie są gromadzone informacje pozwalające na identyfikację osoby, a jedynie dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych. 

2. Pliki cookies wykorzystywane są do:

·       tworzenia statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich oraz zawartej na nich treści.

·       dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego, w szczególności w/w pliki pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb Użytkownika.

·       utrzymania sesji Użytkownika, np.: podczas procesu transakcyjnego tak, aby w przypadku przerwania połączenia nie było konieczne ponownie wpisywanie wszystkich danych.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). 

·       Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

·       „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich celowego usunięcia przez Użytkownika. 

4. Administrator w oparciu o pliki cookies może skierować reklamy do Użytkowników, którzy odwiedzili Serwis. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców. 

5. Serwis posiada podpięte kody usługi Google Analiytcs służące zbieraniu danych statystycznych, dzięki którym możliwe jest ciągłe udoskonalanie witryny.

6. Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może uzyskać informacje, w jaki sposób zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania cookies oraz w jaki sposób może całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym i jak zapobiec domyślnemu akceptowaniu plików cookies w przeglądarce.  

7. Użytkownik może samodzielnie określać warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji gromadzonych w plikach cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym (w szczególności ustawień przeglądarki internetowej) lub konfiguracji usługi. 

8. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi w Serwisie mogą nie funkcjonować prawidłowo. 

IV. Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących w/w Polityki prywatności, prosimy kontaktować się za pośrednictwem Serwisu, za pomocą zakładki „Kontakt”.

TRCO

Zdecydowany na super urlop na Kaszubach? A może masz dodatkowe pytania?

Napisz, potwierdzimy dostępność lub odpowiemy na Twoje pytania.

Kontakt