Regulamin konkursu pod nazwą  ”OBDARUJ WAKACJAMI

 

§1 Postanowienia Ogólne

Organizatorem Konkursu jest Travel Consulting Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Zwycięzców 42, 09-938 Warszawa, identyfikującą się numerem NIP 113-25-73-288, REGON 140154387

KRS 0000241023, dalej zwany „Organizatorem”.  

1.     Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.     Konkurs rozpoczyna się dnia 02.07.20 r. godz. 14:00, a kończy się dnia 05.07.2020 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego. 

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1)    Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2)    W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a)     zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

b)    ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c)     posiada konto w serwisie Instagram; 

d)    wykona Zadanie Konkursowe. 

3)    Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

4)    Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5)    Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania i wykonanie opisanych w treści ogłoszenia o konkursie, poniższych czynności:

a)     dodaj profil trco.pl do obserwowanych na Instagramie;

b)    oznacz w poniższym poście bliską Ci osobę, która Twoim zdaniem zasługuje na wyczekiwany urlop;

c)     Wykaż się̨ również kreatywnością̨ i napisz jakie 3 rzeczy zabrałbyś na bezludną wyspę̨. Pośród najbardziej kreatywnych odpowiedzi wylosujemy szczęśliwca i to właśnie ktoś́ jemu/jej bliskim zgarnie główna nagrodę̨;

d)    Osoba oznaczona jako obdarowana celem udziału w konkursie powinna również dodać do obserwowanych profil trco.plna Instagramie.

6)    W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 

7)    Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden). 

8)    Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  

a)     działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

b)    tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram; 

c)     naruszają regulamin serwisu Instagram.

d)    użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

 

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1.     Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 

2.     Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana. 

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1.     Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2.     Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona weryfikacji prawidłowego spełnienia §2. pkt 5.a, 5.b, 5.d oraz odpowiedzi udzielonych przez Uczestników w §2 pkt 5.c i wyłoni Uczestnika, którzy najlepiej wykonał Zadanie Konkursowe pod kątem oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób Zwycięzcę.  

3.     Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:

a)     Nagroda za miejsce 1. 5000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) do zrealizowania na jakikolwiek wyjazd będący w ofertę sprzedaży organizatora konkursu lub wyjazd szyty na miarę na życzenie osoby obdarowanej do kwoty wartości nagrody konkursowej. 

b)    Nagroda za miejsce 2. – voucher na symulator lotu boeingiem/airbusem 15min „Fly for fun” o wartości 149 zł brutto do zrealizowania, do dnia 31.12.2020 w punktach Airpoint Warszawa, Gdańsk lub Kraków. 

c)     Nagroda za miejsce 3. – Książka Tomka Michniewicza „Swoją Drogą”.

4.     Wartość należną podatku od wygranej pokrywa Organizator.

5.     Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 06.07.2020 r.

6.     Zwycięzcy Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie Zwycięzcy wskazując nazwę jego profili w profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej dnia 06.07.2020 r. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

7.     Warunkiem otrzymania Nagród jest przekazanie przez Zwycięzców Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagród, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzców w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagród, Komisja Konkursowa wybierze kolejnych Uczestników otrzymującego daną Nagrodę.

8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikom Nagród, jeśli brak możliwości przekazania Nagród wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestników danych wymaganych do doręczenia Nagród lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

9.     Przedmiot nagrody zostanie ustalony przez Organizatora z obdarowanymi/zgłoszonymi przez Uczestników konkursu. To Obdarowani w mailowej korespondencji ustalą wspólnie z Organizatorem, kiedy i jak chce zrealizować swoją nagrodę. 

10.  Czas ważności voucherów to 6 miesięcy licząc od dnia zakończania konkursu. 

11.  Fundatorem Nagród jest Organizator. 

12.  Voucherów nie można spieniężyć ani wykorzystać go bez pośrednictwa i akceptacji Organizatora.

13.  Obdarowani przez Zwycięzcę nie mogą przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 

14.  Zwycięzcy mają możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

15.  W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz/więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.

§5. Dane Osobowe

1.     Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Zwycięzców 42, u.9, 09-938 Warszawa oraz na adres e-mail michal.supieta@trco.pl

2.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3.     Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagród, wydania Nagród.

4.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom oraz w finale Obdarowanym, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 

5.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

6.     Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7.     W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail michal.supieta@trco.pl

8.     Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 

9.     Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 

 

§ 6. Reklamacje

1.     Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: konkurs Obdaruj Wakacjami” na adres e-mail michal.supieta@trco.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Zwycięzców 42, u.9, 09-931 Warszawa związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2.     Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

3.     Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

4.     Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2020 r. 

2.     Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3.     Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4.     Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na fanpage Organizatora na Instagramie pod adresem profilu trco.pl i w siedzibie Organizatora.

5.     Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 

6.     Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

7.     Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana. 

8.     Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  

9.     Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TRCO

Używamy plików cookie. Nasze ciasteczka wymagają Twojej zgody, klikając dalej zgadzasz się z naszą polityką prywatności.

TRCO

Zdecydowany na super urlop na Kaszubach? A może masz dodatkowe pytania?

Napisz, potwierdzimy dostępność lub odpowiemy na Twoje pytania.

Kontakt